Bent u klaar voor de nieuwe Arbowet?

arbowetSinds 1 juli 2017 geldt de vernieuwde Arbowet. Werkgevers en arbodienstverleners hebben tot 1 juli 2018 de tijd om de contracten aan te passen. De vernieuwde wet heeft niet alleen betrekking op werkgevers. Ook voor andere betrokkenen zoals werknemers, de bedrijfsarts, preventiemedewerker verandert het een en ander. Werkgevers en werknemers moeten samen zorgen voor een gezonde en veilige werksituatie. 

De belangrijkste wijzigingen van de Arbowet zijn: 

  • Basiscontract;

Het basiscontract stelt minimumeisen aan het contract tussen werkgevers en arbodienstverleners. In het contract staat bijvoorbeeld hoe zaken zijn geregeld over de second opinion. Ook de rechten en plichten van de werkgever, werknemer en dienstverlener zijn opgenomen.

  • Melden beroepsziekten;

Het basiscontract stelt nu dat de bedrijfsarts beroepsziekten moet kunnen melden aan het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten en hier dus ook tijd aan moet kunnen besteden.

  • Bezoek bedrijfsarts;

In de nieuwe Arbowet krijgt de werknemer toegang tot de bedrijfsarts als hij vragen heeft over zijn gezondheid in relatie tot het werk. Werknemers mogen dus zonder toestemming van de werkgever de bedrijfsarts bezoeken, ook als er géén sprake is van ziekteverlof.

  • Vrije toegang werkvloer;

De bedrijfsarts moet de werkplek kunnen bezoeken. Dit geeft de bedrijfsarts meer inzicht in de arbeidsomstandigheden. 

  • Adviserende rol bedrijfsarts;

De bedrijfsarts krijgt een belangrijke rol bij de verzuimbegeleiding. Hij adviseert de werkgever over het toepassen van preventiemaatregelen.

  • Klachtenprocedure;

Iedere (zelfstandige) bedrijfsarts moet een klachtenprocedure hebben zodat een werknemer een klacht kan indienen.

  • Second opinion;

Wanneer een werknemer twijfel aan het advies van de bedrijfsarts, mag de werknemer een second opinion van en andere bedrijfsarts aanvragen. De werkgever betaalt de second opinion. 

  • Duidelijkere rol preventiemedewerker;

In de nieuwe Arbowet krijgt de preventiemedewerker een belangrijke rol op het gebied van de dagelijkse veiligheid en gezondheid binnen het bedrijf. De preventiemedewerker adviseert op dit gebied de werkgever, samen met de bedrijfsarts en eventuele arbodienstverlener.

  • Meer betrokkenheid medewerkers;

Samen met de preventiemedewerker wordt de OR (of de PVT) meer betrokken bij het arbo- en verzuimbeleid. Ook deze samenwerking moet een preventieve werking hebben.

Toezicht en handhaving

De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) mag vanaf 1 juli 2018 werkgevers sancties gaan opleggen als zij niet voldoen aan de nieuwe wetgeving. De verwachting is dat de Inspectie SZW scherp gaat controleren op de naleving van de nieuwe Arbowet. Zorg dus dat u goed voorbereid bent!

Meer informatie

Wilt u meer informatie? Kijk dan ook eens op deze website arboportaal.

Bron: https://www.arboportaal.nl/actueel/arbozorg/wijzigingen