arbeidsongeschiktheid ondernemer

ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING

ZELFSTANDIGE / DGA

Arbeidsongeschiktheidverzekering zelfstandige / DGA

Om als ondernemer geen risico te lopen om inkomsten te verliezen, sluit u een arbeidsongeschiktheidsverzekering af. Met deze verzekering stelt u als zelfstandige / DGA uw inkomen veilig. De individuele arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandig ondernemers geeft bij arbeidsongeschiktheid voor het eigen beroep een maandelijkse uitkering. Speciaal voor de startende ondernemer bieden wij een zeer goede starterskorting . De ondernemer mag zich tot vijf jaar starter noemen.

arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandige DGA

Voordelen Arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandige / DGA

Arbeidsongeschiktheidscriterium

Wij hanteren de ruimste definitie van ‘beroepsarbeidsongeschiktheid’ als criterium voor zowel Rubriek A als B in de markt. Dit geldt voor alle beroepen die met maximaal gevarenklasse 4 zonder opslag zijn vermeld in de beroepenlijst AOV voor zelfstandig ondernemers. Dit betekent dat bij de vaststelling van de (mate van) arbeidsongeschiktheid het eigen (verzekerde) beroep bepalend is. Na het eerste jaar van arbeidsongeschiktheid wordt er rekening gehouden met mogelijke aanpassingen van werkzaamheden, werkomstandigheden en taakverschuivingen binnen het eigen bedrijf. Tegen een aantrekkelijke korting op de premie kunt u voor Rubriek B kiezen voor het arbeidsongeschiktheidscriterium ‘passende arbeid’.

Reintegratie

Zelfstandig ondernemers die een arbeidsongeschiktheidsverzekering bij Delta Lloyd hebben, komen in aanmerking voor de Reintegratie diensten van Delta Lloyd. Een vergoeding boven het verzekerde bedrag van kosten voor Reintegratie bij arbeidsongeschiktheid is in de polisvoorwaarden geregeld.

Gratis voorlopige dekking voor het ongevallenrisico

Er kan gratis voorlopige dekking voor het ongevallenrisico worden afgegeven. Deze biedt dekking tegen arbeidsongeschiktheid als rechtstreeks en uitsluitend gevolg van een ongeval. Direct na ontvangst van het volledig ingevulde en ondertekende aanvraagformulier en de gezondheidsverklaring, beoordeelt uw verzekeraar of en tegen welke voorwaarden deze dekking kan worden verleend.

Verhogingsrecht

Met het verhogingsrecht kan de verzekerde eenmaal per drie jaar, op de optiedatum, het verzekerde bedrag met maximaal 15% verhogen, zonder dat hiervoor nieuwe medische waarborgen worden gevraagd. Deze datum valt samen met de hoofdpremievervaldatum. Aan de volgende voorwaarden moet zijn voldaan: de verzekerde is nog geen 51 jaar oud, is niet arbeidsongeschikt, is in de 5 jaar voorafgaand aan de verhoging niet langer dan 1 jaar arbeidsongeschikt geweest en de nieuwe rente is niet hoger dan 80% van het inkomen.

Zekerheid door onopzegbaarheid

Verzekeraar kan de verzekering in beginsel niet opzeggen, dus ook niet na een claim of als de gezondheidstoestand van de verzekerde verslechtert. De verzekeringnemer kan opzeggen na afloop van de gekozen contracttermijn, met inachtname van een opzegtermijn van 3 maanden.

Premierestitutie bij arbeidsingeschiktheid

Zolang een uitkering krachtens Rubriek B loopt is een restitutieregeling van kracht. Achteraf zal, op de hoofdpremievervaldatum, de premie worden gerestitueerd. Bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid betreft dit, afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid, een deel van de premie. Bij volledige arbeidsongeschiktheid zal de gehele premie worden gerestitueerd.

Dekking voor zwangerschaps- en bevallingsuitkering

De polis biedt dekking voor een zwangerschaps- en bevallingsuitkering, zonder dat er sprake hoeft te zijn van arbeidsongeschiktheid, gedurende de periode dat de verzekerde recht heeft op zwangerschaps- en bevallingsuitkering krachtens de Nederlandse sociale wetgeving. De dekking is onder aftrek van de eigen-risicotermijn.Er wordt uitgegaan van het verzekerde bedrag van Rubriek A onder aftrek van de wettelijke uitkering. Deze dekking geldt alleen als de vermoedelijke bevallingsdatum ten minste twee jaar na de ingangsdatum van de verzekering ligt en gedurende deze twee jaar zowel Rubriek A als Rubriek B verzekerd zijn.

Motorrijden

Het risico als bestuurder van een motorrijwiel is vanaf 23 jaar gratis meeverzekerd. Onder de 23 jaar geldt een premietoeslag van 25% die vervalt op de hoofdpremievervaldatum volgend op het bereiken van de 23ste verjaardag.

Houtbewerking

Beroepsmatig gebruik van houtbewerkingsmachines is zonder toeslag meeverzekerd tenzij sprake is van een vrijwel continu gebruik. De hoogte van de toeslag is dan afhankelijk van de gegevens op het aanvraagformulier. Gemiddeld bedraagt deze toeslag 25%.

Bijzonderheden

  • De premie van de AOV is geheel fiscaal aftrekbaar. De uitkeringen worden fiscaal belast.
  • De premie is afhankelijk van leeftijd, eindleeftijd, gekozen verzekeringsvorm, gelijkblijvende of klimmende rente, eigenrisicotermijn en aan het beroep gerelateerde gevarenklasse.
  • Er geldt een vaste kostentoeslag van € 75,- per verzekerde per jaar. De vaste kostentoeslag wordt opgeteld bij de basispremie en eventuele op het risico gebaseerde opslagen tezamen, zodat een dergelijk toeslagpercentage niet over de vaste kosten wordt berekend.
  • De standaard contractduur is naar keuze 5 of 10 jaar, 1 jaar is mogelijk tegen een toeslag van 10%.

Uitkering in een percentage van het verzekerde bedrag (Rubriek A en B) geschiedt vanaf 25% arbeidsongeschiktheid en wel volgens de onderstaande tabel. Bij de polis met verhoogde uitkeringsdrempel geschiedt uitkering vanaf de gekozen drempel.

Arbeidsongeschiktheidspercentage   

 
Uitkering

 
25 – 35 30%
35 – 45 40%
45 – 55 50%
55 – 65 60%
65 – 80 75%
80 – 100 100%